Articles published with Gene expression
Xiang Li 1,2 , Yuling Liang 2 , Zhiying Ma 1 , Zheng Li 1
Maize Genomics and Genetics, 2020, Vol. 11, No. 1
Min  Yang 1 , Wenqian  Li 1 , Dongwei Zhang 1, 2
Cancer Genetics and Epigenetics, 2018, Vol. 6, No. 4
Jiangpo Chen 1 , Testuo Takano 2 , Shenkui Li 1 , Yuanyuan B 1
Molecular Soil Biology, 2016, Vol. 7, No. 5
Anderson Mayfield 1,2 , Yi-Hsuan Chen 3 , Chang-Feng Dai 3 , Chii-Shiarng Chen 1,4,5
International Journal of Marine Science, 2014, Vol. 4, No. 50
Supriyo Chakraborty, Prosenjit Pa l
Computational Molecular Biology, 2014, Vol. 4, No. 2
Quan Zhao 1,2 , Fei He 1 , Reeves J Malcolm 3 , Pan Qi hong 1 , Changqing D an 1 , Jun Wang 1
Molecular Plant Breeding, 2013, Vol. 4, No. 31
Murali Kannan M, Jeevanandam Vanitha, Shuye Jiang, Srinivasan Ramachandran
Molecular Plant Breeding, 2013, Vol. 4, No. 15