Articles published by Li Jianhui
Li Jianhui, Zhang Jie
Legume Genomics and Genetics, 2023, Vol. 14, No. 4
Li Jianhui, Zhang Jie, Yu Shiying, Wang Zheru, Liu Chuchu
Legume Genomics and Genetics, 2023, Vol. 14, No. 3