Articles published by Zhao Jie
Zhao Lin, Zhao Jie, Sun Yongyuan, Cao Jinfeng, Liu Jianfeng
Legume Genomics and Genetics, 2021, Vol. 12, No. 1
Zhao Junjie, Zhao Huixin, Li Pingping, Zeng Weijun, Li Yanhong, Ge Fengwei, Zhu Changqing, Lu Han, Zhao Heping
Molecular Plant Breeding, 2016, Vol. 7, No. 18