Articles published with Soybean (Glycine max. L.)
Zhao Lin 1 , Zhao Jie 1 , Sun Yongy an 2 , Cao Jinfeng 2 , Liu Jianfeng 1
Legume Genomics and Genetics, 2021, Vol. 12, No. 1