Articles published with Abiotic stress
Zhao Lin 1 , Zhao Jie 1 , Sun Yongy an 2 , Cao Jinfeng 2 , Liu Jianfeng 1
Legume Genomics and Genetics, 2021, Vol. 12, No. 1
Qiuping Ling, Qiaoying Zeng, Jiayun W , Fei H , Qiwei Li, Yongwen Qi
Molecular Plant Breeding, 2019, Vol. 10, No. 1
XiangLian Shen 1 , Tetsuo Takano 2 , Shenkui Li 3 , Yuanyuan B 1
Genomics and Applied Biology, 2018, Vol. 9, No. 3
Bushra Ra hid, Muhammad Tariq, Aleena Khalid, Faiza Sham , Qurban Ali, Fareeha A hraf, Iqra Ghaffar, Muhammad Islam Khan, Raima Rehman, Tayyab H nain
Plant Gene and Trait, 2017, Vol. 8, No. 3
R.K. Maiti 1 , C.A. K mari 2 , N.C.  Sarkar 3
International Journal of Horticulture, 2016, Vol. 6, No. 7
Sajad Zargar 1,# , Muslima Nazir 2,# , Ganesh Agarwal 3,# , Randeep Rakwal 4,5,#
Genomics and Applied Biology, 2011, Vol. 2, No. 4
Sajad Majeed Zargar 1 , Muslima Nazir 2 , Ganesh Kumar Agarwal 3 , Randeep Rakwal 4,5
Molecular Plant Breeding, 2011, Vol. 2, No. 14
Tuo Zeng 1,2,3 , Shenkui Li 2 , Ruye L o 1,3 , Pengtao Gong 2,3 , Degang Zhao 1 , Xuanjun Fang 1,2,3
Legume Genomics and Genetics, 2011, Vol. 2, No. 2